ТЕЦ „Бобов дол“

ТЕЦ "Бобов дол" е топлоелектрическа централа в България. Разположена е близо до Мини Бобов дол и град Бобовдол, а адресът ѝ на управление е в село Големо село. Централата има 3 блока с обща инсталирана мощност 630 MW, които са въведени в експлоатация през 1973-1975. Електроенергията се произвежда чрез изгаряне на лигнитни и кафяви въглища, като средното произведено количество за периода 1997-2001 е 2,3 милиона MWh. Основните доставчици на въглища са Мина Станянци, Мини Бобов дол, Мина Бели брег, Мина Чукурово (2001)

Покана за участие в конкурс за покупко – продажба на отпадъци от черни метали

Покана за участие в конкурс за покупко – продажба на отпадъци от черни метали 31.07.2017 г.


Съобщение за инвестиционно намерение

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
за инвестиционно намерение до заинтересованите лица и общественост

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
ТЕЦ „Бобов дол“ ЕАД уведомява всички заинтересовани лица и общественост, че има следното инвестиционно намерение „Разширяване на производствената дейност, включваща дейност по оползотворяване (R1 – изгаряне, R12 – предварително третиране и R13 – съхраняване) на неопасни отпадъци съвместно с основното гориво (въглища)” на основната производствена площадка на дружеството.“.

read more


ТЕЦ „Бобов дол“ ЕАД

ТЕЦ „Бобов дол“ ЕАД е топлоелектрическа централа в България. Разположена е близо до Мини Бобов дол и град Бобовдол, а адресът ѝ на управление е в село Големо село. Централата има 3 блока с обща инсталирана мощност 630 MW, които са въведени в експлоатация през 1973-1975. Електроенергията се произвежда чрез изгаряне на лигнитни и кафяви въглища, като средното произведено количество за периода 1997-2001 е 2,3 милиона MWh. Основните доставчици на въглища са Мина Станянци, Мини Бобов дол, Мина Бели брег, Мина Чукурово (2001).
read more