ТЕЦ „Бобов дол“

ТЕЦ "Бобов дол" е топлоелектрическа централа в България. Разположена е близо до Мини Бобов дол и град Бобовдол, а адресът ѝ на управление е в село Големо село. Централата има 3 блока с обща инсталирана мощност 630 MW, които са въведени в експлоатация през 1973-1975. Електроенергията се произвежда чрез изгаряне на лигнитни и кафяви въглища, като средното произведено количество за периода 1997-2001 е 2,3 милиона MWh. Основните доставчици на въглища са Мина Станянци, Мини Бобов дол, Мина Бели брег, Мина Чукурово (2001)

Проект „Изграждане на ферма за добив на криптовалути“ на територията на ТЕЦ „Бобов Дол“ ЕАД

Проект „Изграждане на ферма за добив на криптовалути“ на територията на ТЕЦ „Бобов Дол“ ЕАД

ТЕЦ „Бобов Дол“ ЕАД отдава помещения под наем, захранвани с електроенергия на изгодни цени, по повод проект за създаване на комплекс за добив на криптовалути на територията ни.

Развитието на проекта „Изграждане на ферма за добив на криптовалута“ ще бъде реализиран в 2 основни етапа, които се очаква да се застъпят във времето.

Първият етап е свързан със създаването на мощности. Към момента за целта е предвидено и пригодено специално помещение за контролно-технически център. Мястото е охраняемо и добре вентилирано и е пригодено в него да се позиционират машините за добив на криптовалути, т.нар РИГОВЕ – компютърни конфигурации с голям брой видеокарти, както и ще бъдат изградени и монтирани фреймове към тях.

Вторият етап включва създаванетона платформа за отдаване под наем на мощност за добив на криптовалути на крайни потребители т.нар. „Cloud Mining“. Целта на тази информационна система ще бъде да гарантира сигурен хостинг и да бъде лесна за използване от потребителя и да представя детайлна информация относно предоставената му към момента мощност, валидността на договора, хронология на „изкопаните“ криптомонети, реализираните преводи и т.н.

Едновременно с етап 2 ще се осъществи и допълнително увеличаване на номиналните електрически мощности от 1 етап в съответствие с мощностите, отдадени под наем.

За повече информация: 02/890 4 260

0896 880 419 – Димитър Александров

От Ръководството на Дружеството


Покана за участие в конкурс за покупко – продажба на отпадъци от черни метали

Покана за участие в конкурс за покупко – продажба на отпадъци от черни метали 31.07.2017 г.


Съобщение за инвестиционно намерение

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
за инвестиционно намерение до заинтересованите лица и общественост

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
ТЕЦ „Бобов дол“ ЕАД уведомява всички заинтересовани лица и общественост, че има следното инвестиционно намерение „Разширяване на производствената дейност, включваща дейност по оползотворяване (R1 – изгаряне, R12 – предварително третиране и R13 – съхраняване) на неопасни отпадъци съвместно с основното гориво (въглища)” на основната производствена площадка на дружеството.“.

read more


ТЕЦ „Бобов дол“ ЕАД

ТЕЦ „Бобов дол“ ЕАД е топлоелектрическа централа в България. Разположена е близо до Мини Бобов дол и град Бобовдол, а адресът ѝ на управление е в село Големо село. Централата има 3 блока с обща инсталирана мощност 630 MW, които са въведени в експлоатация през 1973-1975. Електроенергията се произвежда чрез изгаряне на лигнитни и кафяви въглища, като средното произведено количество за периода 1997-2001 е 2,3 милиона MWh. Основните доставчици на въглища са Мина Станянци, Мини Бобов дол, Мина Бели брег, Мина Чукурово (2001).
read more