Съобщение за инвестиционно намерение


С Ъ О Б Щ Е Н И Е
за инвестиционно намерение до заинтересованите лица и общественост

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
ТЕЦ „Бобов дол“ ЕАД уведомява всички заинтересовани лица и общественост, че има следното инвестиционно намерение „Разширяване на производствената дейност, включваща дейност по оползотворяване (R1 – изгаряне, R12 – предварително третиране и R13 – съхраняване) на неопасни отпадъци съвместно с основното гориво (въглища)” на основната производствена площадка на дружеството.“.

Кратко резюме на инвестиционното намерение:
В технологично отношение ТЕЦ „Бобов дол“ ЕАД не предвижда технологични промени в работата на инсталацията и увеличаване на капацитета. Технологията на производство и след промените ще включва същите технологични процеси, които се прилагат в момента. Дейността изгаряне на отпадъци ще се осъществява в съществуващата горивната инсталация за производство на електрическа енергия на ТЕЦ „Бобов дол” ЕАД, с общ капацитет е 1 716 MWth (630 MW), като капацитет няма да бъде променен, поради факта, че част от основното гориво (въглища) ще бъде заместено с допълнително гориво (неопасни отпадъци), което изразено в процентно съотношение е 99.5% въглища – 0.5% отпадъци или изразено в тонове за денонощие – 19 200 т въглища/96 т отпадъци. При ритмична доставка, максимален брой работни часове на трите блока и съгласно утвърдената технология, възможния разход на отпадъци e до 4 тона/час, 96 тона/денонощие или 35 040 т./годишно.

Отпадъците, които се предвиждат да бъдат изгаряни се генерират основно от производствена дейност характерна за региона (шивашка, обувна, дървопреработвателна и др.лека промишленост, както и RDF гориво). Целта е да се оползотвори енергията на тази част от горимите отпадъци, които не могат да бъдат рециклирани или повторно използвани и към настоящия момент всички тези отпадъци се депонират на общинските депа за битови и производствени неопасни отпадъци. Главно предимство на изгарянето на отпадъците е, че така значително ще се намали количеството на нерециклируемите горими отпадъци, които се депонират на общинските депа за битови отпадъци (БО) и са основна предпоставка за тяхното самозапалване. При едно екологосъобразно управление на отпадъците и спазването на приоритетния ред (йерархия) на отпадъците, съгласно Закона за управление на отпадъците, депонирането е крайна мярка за тяхното обезвреждане. Алтернативното гориво и алтернативната суровина (RDF) са отпадъчни материали от индустриални производства, които не могат да бъдат рециклирани или многократно използвани, но могат да бъдат използвани в други производства, замествайки употребата на природни богатства (въглища). В предвид, че един тон отпадък дава топлинната енергия на 250 кг въглища и генерира около 525 киловатчаса електроенергия, достатъчна за отоплението на обикновена офис-сграда за един ден и съществуваща техническа и материална база на дружеството за тяхното оползотворяване, посредством съвместно изгаряне с основното гориво е достатъчен икономически, социален и обществен мотив, дружеството да предприеме действия по реализирането на инвестиционно намерение.
В България ежегодно се депонират хиляди тона производствени неопасни отпадъци (нерециклируеми) и непрекъснато нарастващия дефицит на суровинен и енергиен ресурс, както в национален, така и в световен мащаб, също налага необходимостта от прекратяване на депонирането като метод за обезвреждане на неопасните отпадъци и търсенето на възможност за превръщането им в суровинен и енергиен ресурс.

С реализирането на инвестиционното намерение ще бъдат постигнати следните цели:
Намаляване количеството на отпадъците, подлежащи на крайно депониране;
Осигуряване на алтернативно гориво за производство на енергия с добри показатели;
Намаляване на използваните количества полезни изкопаеми горива, използвани за производство на енергия;
Спазване на йерархията за управление на отпадъци;
Ограничаване емисиите от парникови газове в резултат от редуциране използваните количества изкопаеми горива.
Подробно разработената информация за инвестиционното намерение е на разположение в отдел Екология, ТЕЦ Бобов дол ЕАД.
Всички, които желаят да изразят мнения, становища и предложения могат да го направят писмено в 14-дневен срок от обявяване на съобщението на интернет страницата, в деловодството на ТЕЦ „Бобов дол“ ЕАД.

Дата: 11.12.2015г.