Основни бизнес цели на дружеството за развитие


6ТЕЦ „Бобов дол“  ЕАД предоставя разполагаемата си мощност, произведената електроенергия и допълнителните (технологични) услуги на единствения купувач НЕК – ЕАД.

Според мястото си в мощностния и електроенергийния баланси на електроенергийната система на Република България централата е подвърхова, въпреки че съоръженията и са проектирани и изградени за базов режим на работа. Оттук произтича голямо несъответствие между договорирано и реализирано месечно производство, което поставя сериозни изисквания за постигане на висока гъвкавост в управлението.

Въведените в последно време системи за автоматично регулиране направиха централата предпочитана от ЦДУ за поддържане на честотата в електроенергийната система и в междусистемния обмен на мощност и енергия.

Съхраняване и повишаване на потенциалните възможности за функциониране и развитие на електрогенериращите мощности: намаляване на аварийността, повишаване на разполагаемостта.

Разширяване на складовите възможности на въглищното стопанство и играждане на отоплителни тунели за приемане и размразяване на въглища през зимния период.

Повишаване ефективността на управление на техническите ресурси – намаляване разхода на електроенергия за собствени нужди и специфичния разход на гориво за производство, осигуряване на стабилни и безшлакови режими на работа на парогенераторите.

Увеличаване на производителността на заетите в ремонтите по стопански начин лица.

Инвестиране в нови и бързовъзвращаеми иновации:

Минимизиране на макроикономическите и стопанските рискове:

Следствие преструкторирането на икономиката е вероятно силно намаляване на добива на кафяви местни въглища и възникване на ограничения по транспорта на въглища от страна на БДЖ. Провеждаме процедура по ЗОП за доставка на въглища от внос с цел подобряване селекцията на горивото, както и проучвания за доставки с автомобилен транспорт на въглища от по-близките доставчици.

За да се увеличи използваемостта на ТЕЦ през зимния период е необходимо разширяване на складовото стопанство. Изграждане на приемателен блок на въглища с автомобилен транспорт с които да се увеличи общото количество на приемане на гориво в ТЕЦ .