Екология и съхранение на отпадъци


В ТЕЦ „Бобов дол“ ЕАД основните източници на замърсяване на околната среда са парогенераторите. Димните газове от парогенераторите се обезпрашават в електростатечни филтри, за чиято експлоатация и поддръжка се грижи специално изградено звено.

Централата не разполага със съоръжения за пречистване на други вредни вещества отделяни при изгарянето на горивото и емитирани в атмосферата.

При изгарянето на въглищата се получават отпадъчни продукти шлака и пепел, които се транспортират и депонират на сгуроотвал “Каменик“, разположен извън основната площадка на централата.

Сгуропепелната маса по лентови транспортьори се намива в сгуроотвала с оборотна вода от помпена станция за избистрени води. Лентовите транспортьори са закрити и по този начин не са източник на вторично прахоотделяне.

В централата се изгарят въглища от различни минни басейни в страната които са с различни показатели за пепел , влага , сяра и калоричност. Затова започна изграждането на система за приемане, транспорт , осредняване и складиране на въглищата с цел хомогенизиране състава им, подобряване на горивния процес и от там намаляване емисиите на прах и серни съединения.

С консервацията и рекултивацията на сгуроотвал “Сухото дере“ се дава възможност за възстановяване на чистотата на въздуха в региона .

ТЕЦ “Бобов дол“ ЕАД притежава  изградена система за непрекъснати измервания на емитираните от комина в атмосферния въздух замърсители.

Централата използва два независими източника за техническо водоснабдяване – р. Джерман и яз. Дяково . Създадени са възможности чрез помпена станция за избистрени води от сгуроотвал да се попълват загубите на вода при хидрозгуроизвоза. Отпадъчните води от дъждовна канализация и битово- фекални води се отвеждат в сгуроотвал “ Черното езеро“ и по изключение към р. Разметаница.

В цех ХВО е обособена “Лаборатория по отпадни води“ която извършва собствен мониторинг на техническите и отпадни води на централата.

ТЕЦ “Бобов дол“ ЕАД работи по утвърдена програма за ограничаване отрицателното въздействие на централата върху околната среда .

По отношение на промишлените отпадъци централата има утвърдена програма за събиране, транспортиране, съхранение и обезвреждане на отпадъците.