Горивна база и горивно стопанствоГоривна база на ТЕЦ “Бобов дол” ЕАД са кафяви каменни въглища от мини “Бобов дол” със съдържание на пепел 48 %, влага – около14.5 % и калоричност 2800 kcal /kg. Поради невъзможност за достигане на проектното производство на мини “Бобов дол”, в централата се изгарят и кафяви въглища от мини “Перник” и “Пирин” , лигнитни 


въглища от Софийския минен басейн и други местни въглища. В електроцентралата се доставят въглища от различни минни басейни с различни физико-химични качества..

Калоричността им се изменя от 1600 до 3500 kcal /kg, пепелното им съдържание от 12 до 60 % и влагата от 12 до 60 %. Приходът на въглища за последните години е представен в таблицата:

 

Доставчик

1997

1998

1999

2000

2001

Бобов дол

1 100 176

1 300 981

929 566

813 205

460 603

Перник

163 858

21 179

40 981

68 877

Пирин

182 688

180 301

199 408

221 512

204 657

Витрен

20 991

52 234

96 164

125 857

179 964

“Хр.Ботев”

385 929

“Ив. Русев”

1 498

ТФ Перник

47 634

Въгл.Перник

18 033

Черно море

23 105

Вс.кафяви

1 467 712

1 554 695

1 266 118

1 229 451

1 321 423

Станянци

511 470

440 823

469 585

497 301

575 918

Чукурово

387 544

364 186

415 488

412 608

447 405

Бели брег

321 469

368 792

446 547

417 738

451 311

Бистрица

Вс. лигнити

1 220 484

1 173 801

1 331 620

1 327 647

1 474 634

Твърдица

4 142

7 392

7 504

6 943

Внoc руски

83 150

15 834

Индонезия

254 382

112 085

75 974

Внос -общо

337 531

127 919

75 974

Общ приход

3 060 357

2 816 114

2 808 612

2 605 130

2 803 000

Средна калоричност

2 636

2 447

2 347

2 157

2 181

Въглищата в ТЕЦ “Бобов дол” ЕАД се доставят със саморазтоварващи се железопътни вагони на покрито разтоварище в 35 броя подземни бункери с обща вместимост 2 400 м3. ТЕЦ „Бобов дол“ ЕАД разполага със собствен вагонен парк (350 вагона) и ремонтна работилница за поддръжка.

Съществуващият открит склад за въглища е с вместимост около 300 000 м3 и е за депониране, без възможност за смесване. Откритият склад е съоръжен с едно комплексно роторно съоръжение, което служи за насипване на въглищата от разтоварището на фигура, която се трамбова и оформя с булдозери, или за подаване на гориво към котелните бункери. Възможно е паралелно подаване от покрито разтоварище и от открития склад.