ЛИЦЕНЗИЯ ЗА ДЕЙНОСТ


ТЕЦБобов дол“ ЕАД има издадена лицензия за дейност „Производство на електрическа и топлинна енергия“ с № Л –094 ОТ 21.02.2001 година издаден от ДКЕР. Заявителят е обосновал това с факта, че извършва този вид дейност в момента. Заявителят произвежда и топлинна енергия, но тя се ползва почти изключително за собствени нужди, а само 0,13% от топлинната енергия се ползва от „Енергоремонт Бобов дол“ АД.

В производствената програма на ТЕЦ Бобов дол“ ЕАД не се предвижда развитие на топлопреносна мрежа и снабдяване на други потребители с топлинна енергия.