СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ


Дружеството е с едностепенна система на управление , като в състав на Съвета на Директорите са :

1. Владимир Бойчов Владимиров – Председател на Съвета на Директорите

2. Емил Иванов Христов – Изпълнителен Директор

3. Мирослав Хрисов Томов – Член на Съвета на Директорите