СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ


Дружеството е с едностепенна система на управление , като в състав на Съвета на Директорите са :

1.Кристина Атанасова Лазарова – Председател и член на СД

2.Емил Иванов Христов – Изпълнителен Директор и член на СД

3.Петър Радоев Доганджийски – член на СД