СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ


Дружеството е с едностепенна система на управление , като в състав на Съвета на Директорите са :

1.Кристина Атанасова Лазарова – Председател и член на СД

2.Емил Иванов Христов – Изпълнителен Директор

3.Георги Димитров Михалков – член на СД

4.Венелин Петков Иванов – член на СД

5.Димитър Сотиров Величков – член на СД

6.Петър Методиев Николов – член на СД