факти

НОВИНИ

Начало
Информация по Приложение 2 Газификация

Решение №СО-64-ЕО/2021г. на Директора на РИОСВ – София за преценяване на необходимостта от екологична оценка с характер да не се извършва ЕО на Подробен устройствен план.

За нас

Начало

ТЕЦ “ БОБОВ ДОЛ “ ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО със седалище и адрес на управление : с. Големо село , община Бобов дол , област Кюстендилска ,предмет на дейност : производство на електрическа и топлинна енергия , пренос и разпределение на топлинна енергия , строителна и ремонтна дейност в областта на електроенергетиката и топлоенергетиката , строителна и ремонтна дейност в областта на електропроизводството и топлопроизводството ,инвестиционна дейност…