Горивна база

Горивна база

Горивна база на ТЕЦ “Бобов дол” ЕАД са кафяви каменни въглища от мини “Бобов дол” със съдържание на пепел 48 %, влага – около14.5 % и калоричност 2800 kcal /kg. Поради невъзможност за достигане на проектното производство на мини “Бобов дол”, в централата се изгарят и кафяви въглища от мини “Перник” и “Пирин” , лигнитни въглища от Софийския минен басейн и други местни въглища. В електроцентралата се доставят въглища от различни минни басейни с различни физико-химични качества..

Калоричността им се изменя от 1600 до 3500 kcal /kg, пепелното им съдържание от 12 до 60 % и влагата от 12 до 60 %. Приходът на въглища за последните години е представен в таблицата:

ТАБЛИЦА

Въглищата в ТЕЦ “Бобов дол” ЕАД
се доставят със саморазтоварващи се железопътни вагони на покрито разтоварище в
35 броя подземни бункери с обща вместимост 2 400 м3
ТЕЦ „Бобов

дол“ ЕАД разполага със собствен вагонен парк (350 вагона) и ремонтна
работилница за поддръжка.

Съществуващият открит склад за въглища е с
вместимост около 300 000 м3 
и е за депониране, без възможност за смесване.
Откритият склад е съоръжен
 с едно комплексно роторно съоръжение, което
служи за насипване на въглищата от разтоварището на фигура, която се трамбова и
оформя с булдозери, или за подаване на гориво към котелните бункери. Възможно е
паралелно подаване от покрито разтоварище и от открития склад.

Горивна база