Екология

Екология

ТЕЦ – Бобов дол” ЕАД води целенасочена и дългосрочна политика по отношение прогресивното въвеждане на нови алтернативни горива за постигане на ключови цели, припокриващи се с европейската „зелена” политика.    

През 2019г. ТЕЦ Бобов дол ЕАД придоби ново комплексно разрешително, издадено по реда на Закона за опазване на околната среда за използване на нови алтернативни биогорива за съвместно изгаряне с основното гориво /въглища/ по утвърдена технология и без промяна на капацитета на инсталацията, а именно неопасни отпадъци  и „Биомаса”, изразено в процентно съотношение /80% въглища – 19,5% биомаса – 0,5% неопасни отпадъци/, което е от изключителна важност, както за дружеството от икономическа гледна точка, така и за държавата от екологична, като в резултат на което ще бъдат постигнати следните цели и за двете страни:

  • Осигуряване на алтернативно гориво за производство на енергия с ниски нива на въглеродните емисии;
  • Използваните биогорива ще бъдат с много добри емисионни показатели и висока калоричност;
  • Ограничаване емисиите от парникови газове в резултат от редуциране използваните количества изкопаеми горива;
  • Намаляване на използваните количества полезни изкопаеми горива, използвани за производство на енергия;
  • Намаляване количеството на отпадъците, подлежащи на крайно депониране и спазване на йерархията за управление на отпадъци;

                Държавите, членки на ЕС, са си поставили амбициозни енергийни цели за 2020г., а именно – възобновяемите източници на енергия следва да съставляват 20 % от общото потребление на енергия, енергийната ефективност трябва да се увеличи с 20 % и не по-малко от 10 % от транспортните горива следва да се получават от биогорива. За да се постигне тази цел, всяка държава членка трябва да увеличи собственото си производство на енергия от възобновяеми източници и биогорива. Именно в тази посока се канализират и усилията на „ТЕЦ – Бобов дол” ЕАД, за да бъдат предприети текущи и последващи действия за използване на максимално количество биогорива за сметка на установените до този момент изкопаеми такива. Трансформацията на ТЕЦ Бобов дол ЕАД в използването на нови алтернативни горива ще допринесе за прехода на РБългария към по-чиста, енергийно-ефективна и нисковъглеродна икономика. или т.нар. „зелена” икономика. Безспорно с използването на новите алтернативни биогорива, с ниски нива на въглеродните емисии, дружеството ще постигне положителен ефект от икономическа, екологична и социално-здравна гледна точка. Тази политика обаче в никакъв случай не може да бъде осъществявана в пълното отсъствие на изкопаемите горива (въглища).

     Противно на твърденията в официалните доклади на Европейската комисия (ЕК) за социално-икономическите предизвикателства за 2020 г., че частният сектор извършва недостатъчни инвестиции за преход към неутрална по отношение на климата, екологична, конкурентоспособна и приобщаваща икономика, „ТЕЦ – Бобов дол” ЕАД извършва осезаеми инвестиции в тази посока.

Въглищните централи, каквато е и ТЕЦ Бобов дол ЕАД, са много важна част от прехода към нисковъглеродна икономика, тъй като осигуряват необходимата стабилност на мрежата, захранвана от увеличаващ се дял електроенергия, произвеждана от възобновяеми източници и нискоемисионни горива. Замяната на част от основното гориво /въглища/ с биогорива /20 %/ ще понижи значително себестойността на произведената електроенергия, както и ще понижи значително изпусканите в атмосферния въздух вредни емисии в региона.

Биомасата е сред основните източници на възобновяема енергия и представлява съществена част от инфраструктурата за управление на отпадъците и може да се превърне във важен източник на възобновяема енергия. Основни предимства на биомасата са: равномерното й разпределение в световен мащаб за разлика от конвенционалните източници на енергия; сравнително малките инвестиции, необходими за инсталиране на технологии, използвани при реализацията на енергийния й потенциал; дървесната биомаса е привлекателна възможност за постигане на местна, регионална и национална енергийна независимост; изгодна, от технико-икономическа гледна точна, алтернатива за добиване на енергиен резерв; допринася за намаляването на емисиите на парникови газове; осигурява възможност на фермерите, предприемачите, както и на населението в селските райони, устойчив потенциал на развитие.

Отпадъците, които се предвиждат да бъдат изгаряни в централата, се генерират основно от производствена дейност характерна за региона (шивашка, обувна, дървопреработвателна и др.лека промишленост, както и RDF гориво). Целта е да се оползотвори енергията на тази част от горимите отпадъци, които не могат да бъдат рециклирани или повторно използвани и към настоящия момент всички тези отпадъци се депонират на общинските депа за битови и производствени неопасни отпадъци. От 01.01.2018г. в цяла Кюстендилска област общинските депа са затворени и с реализирането на проекта ще се създадат благоприятни условия за партньорство между „ТЕЦ – Бобов дол” и местния бизнес за справяне с наболелия през последните години въпрос относно събирането, извозването и депонирането на неопасни нерециклируеми отпадъци.

       Наскоро бяха оповестени официалните доклади  на Европейската комисия (ЕК) за социално-икономическите предизвикателства за 2020 г. В докладите се анализират предизвикателствата и възможностите на засегнатите страни-членки за безболезнен преход в областта на екологията и енергетиката. Отделно от това се набелязват и основните приоритети за подкрепа на „Фонд за справедлив преход”. Документът беше публикуван в момент, в който Европейският съюз (ЕС) води усилена подготовка за обсъждане на предложения от ЕК „Механизъм за справедлив преход“. Механизмът има основна цел да спомогне 41 въглищни региона в ЕС, два от които в България (Стара Загора и Кюстендил), да добият неутралитет по отношение на климата.

            Въпреки че всички държави членки, региони и сектори ще трябва да дадат своя принос за прехода, мащабът на предизвикателството пред тях не е един и същ. Някои региони ще бъдат особено засегнати и ще претърпят дълбоки икономически и социални вреди, поради което към въглищните централи, каквато е и „ТЕЦ – Бобов дол” ЕАД, следва да се подходи изключително деликатно и да бъдат дълбоко анализирани всички релевантни обстоятелства в пътя към постигане неутралност по отношение на климата.

            В случай на агресивно преминаване към такъв неутралитет (затваряне на ТЕЦ – Бобов дол” ЕАД) това ще причини изключително тежки и непоправими последици за електроенергийната система на страната. Ще бъде нанесен тежък удар върху социалния елемент в региона. Дружеството се намира в трудови правоотношения с над 1000 работници и служители. Отделно от това, за строително-ремонтни и поддържащи дейности е ангажиран постоянен персонал на външни фирми от над 300 работика. Тези числа се отнасят единствено и само за преките потърпевши и техните семейства. За осигуряване на нормалната производствена дейност в електроцентралата се доставят въглища от различни минни басейни с различни физико-химични качества, а именно от Бобовдолски басейн, Пернишкия басейн, Ораново-Симитлийски басейн, Софийски басейн, Брикети (Маришки басейн).  

            В случай, че бъде прекратена дейността на централата това ще остави без работа и работниците от въгледобивните предприятия. Предвид мащабите на „ТЕЦ – Бобов дол” ЕАД дружеството се намира в търговски отношения със стотици малки и големи фирми, които по един или друг начин обслужват различни аспекти от производствената дейност на централата. По този начин значително ще се разшири обсега на негативния ефект спрямо физическите и юридическите лица, които по един или друг начин са зависими от безпроблемното фунциониране на дружеството.

            В опитите да оползотворяваме отпадъци се бяхме фокусирали в модернизирането, в техническите възможности на ТЕЦ Бобов дол. Смятахме, че за да съхраним енергийния гигант, да запазим над 1000 работни места, а защо не и да ги увеличим ще бъде достатъчно да постигнем по – екологично производство, отговарящо на европейските стандарти. Мислехме, че хората ще оценят както инвестициите, така и усилията, които полагаме. Оставихме вместо нас да говорят хора, организации и еколози, които никога не са влизали в централата, които не са ни задали и един въпрос за трудния път, по който сме поели. Така се насади мнение, че правим нещо в ущърб на хората, а не в тяхна полза каквато е очевидната истина.  Със сигурност има какво да се направи още, за да се превърнем в по – чисто производство, но да не забравяме, че производството на електроенергия е тежка и отговорна работа. В един идеален свят може би слънцето щеше да бъде силно 365 дни в годината, язовирите ни никога нямаше да се изпразват, а вятърът щеше да поддържа необходимата скорост постоянно. „Идеален свят“ от гледна точка на задоволяване на световната икономика със електроенергия от 100% възобновяеми източници, но идеален ли щеше да бъде от всякаква друга гледна точка. Освен екологична произведената енергия трябва да бъде социално поносима и да бъде гарантиран енергийния баланс.

Трябваше да ви разкажем повече, но ние сме едва в началото на пътя.

Трябваше да попитаме нашите опоненти защо Германия – първенец в производството на енергия от възобновяеми източници разчита на конвенционалните въглищни централи за задоволяване на нуждите на своята икономика.

Трябваше да ви покажем добрите европейски практики, защото те са нашия пример за стъпките напред, които правим.

И може би съвсем не на последно място заедно да си отговорим на въпроса искаме ли да съхраним едно толкова величествено предприятие, за което е внесено руско и полско оборудване, но е проектирано от български инженери, голяма част от машините и съоръженията са произведени от българските металургични и строителни комбинати и е вложен трудът на хиляди наши родители.

Готово решение за заместване на ТЕЦ Бобов дол няма.

Може да работи или да спре.

Но, ако усилията на днешните инженери и енергетици се увенчаят с успех ще съхраним историята, населените места, чието препитание осигурява, ще направим общината по – добро място за живеене и ще сме горди с наследството, което оставяме за следващото поколение.

И не на последно място – ще изнасяме, вместо да внасяме електроенергия.

Въпрос на чест и конкурентоспособност.

Екология