За нас

За нас

ТЕЦ “ БОБОВ ДОЛ “ ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО със седалище и адрес на управление : с. Големо село , община Бобов дол , област Кюстендилска ,предмет на дейност : производство на електрическа и топлинна енергия , пренос и разпределение на топлинна енергия , строителна и ремонтна дейност в областта на електроенергетиката и топлоенергетиката , строителна и ремонтна дейност в областта на електропроизводството и топлопроизводството ,инвестиционна дейност , придобиване и разпореждане с авторски права , права върху изобретения , търговски марки и промишлени образци , ноу – хау и други обекти на интелектуална собственост , както и всяка друга дейност незабранена със закон или друг нормативен акт .


ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ТЕЦ БОБОВ ДОЛ

За нас