Поръчки по реда на глава осма

Поръчки по реда на глава осма

2014 – Публични покани

IN 9022660 –   Публична покана  по ЗОП  – „Абонаментно обслужване и подържане на пожарогасители и доставка на основни противопожарни уреди, средства и консумативи“ – http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9022660

IN 9022660  – Описание на поръчката

N 9022632 –   Публична покана  по ЗОП  – „Избор на акредитирана лаборатория за калибриране на СНИ“ –  http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9022632

IN 9022632 – Описание на поръчката

IN 9022625 –   Публична покана  по ЗОП   – Доставка на технически газове и пропан бутан в бутилки за срок от една година – http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9022625

N 9022625  – Описание на поръчката

Поръчки по реда на глава осма