Поръчки по реда на ЗОП

Поръчки по реда на ЗОП

2017 – Доставка на гумено – транспортна лента, документация в ZIP.

2017 – Доставка на калодкiи, документация в ZIP.

2017 – Среден ремонт на товарни вагони тип „Fals“ – Прекратена, документация в ZIP.

Поръчки по реда на ЗОП