Спомагателни стопанства

Спомагателни стопанства

Спомагателни стопанства

  • Всеки енергиен блок е съоръжен с електростатичен тристепенен филтър тип 1К – 380/78/750/ОР с КПД 99%.
  • Уловената пепел се транспортира с пневмосистема до силоз, а оттам през овлажняващ шнек и гумени транспортни ленти до сгуроотвала. Проектният сгуроотвал “Сухото дере” вече е запълнен. На него е извършено запечатване и рекултивация на повърхностния слой. От август 1998 год. пепелта се депонира на новоизградения сгуроотвал “Каменик”,където ще се отлагат сгуропепелите от централата през следващите 30-40 години.
  • *в химичен цех се извършва деминерализиране и дълбоко обезсоляване на водата, с което се предпазват от корозия всички топлообменни повърхнини на съоръженията в централата.
  • *водатанеобходима за технологичните нужди на централата се доставя по гравитачен способ от язовир “Дяково” и от река Джерман с помпи, монтирани в помпена станция “Джерман”.

Спомагателни стопанства