СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Дружеството е с едностепенна система на управление , като в състав на Съвета на Директорите са :

1.Кристина Атанасова Лазарова – Председател и член на СД

2.Любомир Вангелов Спасов – Изпълнителен Директор и член на СД

3.Албен Аленов Бабучев – член на СД

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ