Факти

Факти

Какво e RDF?

Твърдото гориво, получено от отпадъци се получава чрез раздробяване и дехидратиране на твърди битови отпадъци. Хубавото при него е, че голяма част от неговото съдържание е разградими отпадъци и по същество са възобновяеми горива, което го прави доста по – екологично. Използването му като горивна суровина в ТЕЦ Бобов дол е още една стъпка напред към подобряване на екологията на предприятието.

Факти
Факти

Какво представлява биомасата?

Биомасата представлява слънчева енергия, съхранявана под химическа форма в растителни и животински тъкани.

 

!Любопитeн факт – биомасата е един от най-мощните природни акумулатори на слънчева енергия.

Биомасата е изключително екологично гориво. При нейната преработка не се отделят вредни емисии. Дефиницията в Закона за енергетиката я причислява към възобновяемите източници на енергия:

 

Биологично разграждаща се част от продукти, отпадъци и остатъци от биологичен произход от селското стопанство /включително растителни и животински вещества/, горското стопанство и свързаните с тях промишлености, включително рибно стопанство и аквакултури, както и биологично разграждаща се част от промишлени битови отпадъци.

Възможно ли е приложение на биомаса при производството на енергия?

Биомасата се счита за отлична алтернатива на изкопаемите горива при производство на електроенергия.

Биомасата и Европейските закони

Увеличаването на дела на производството на енергия от възобновяеми енергийни източници е стратегическа цел в световен мащаб. Директива 2009/28 на ЕС за насърчаване използването на енергия от ВЕИ очертава общата рамка на развитие в сектора, както и дългосрочните цели за намаляване на емисиите на парникови газове. Създаването на повече мощности от ВЕИ е основен приоритет в националната енергийна политика на Република България.

 

! Любопитен факт :

11% от енергията в света се произвежда от биомаса

Какви са предимствата?

Основното предимство на биомасата са по-ниските емисии на парникови газове в сравнение с изкопаемите горива. Биомасата абсорбира толкова количество въглерод по време на растежа, колкото изразходва при изгарянето и – следователно тя не допринася за глобалното затопляне и се възприема като въглеродно неутрална суровина. Наличието на малко количество сяра в сравнение с въглищата гарантира отделяне на по-малко SO при изгаряне.

 

Важен позитив е и фактът, че биомасата е широко разпространена в качеството си на неограничен източник на енергия. Като суровина е и евтина.

 

Предимство на технологиите за производство на електроенергия от биомаса е и възможността за генериране на електричество по всяко време. За сравнение вятърните и слънчевите технологии могат да произвеждат енергия само при наличието на вятър или слънчево греене.

Защо говорим за оползотворяване на отпадъци, а не за горене на боклуци?

Факти

Оползотворяването е верига от процеси за превръщане на отпадъчни материали в суровина и внедряването и в производство и се различава грандиозно от простия процес на драсване на клечка кибрит.

Факти
В ЕВРОПА изгарят ли/оползотворят ли/ отпадъци?

Страните в Централна, Западна и Северна Европа отдавна произвеждат енергия от дървесна биомаса при спазване на всички екологични изисквания.

            Например, 50% от енергийния микс на Швеция е съставен от ВЕИ. От тях биоенергията е над 32%. Основно се използват дървесина и дървесни продукти. В крайното общо потребление енергията, произведена от биомаса, изпреварва енергията, произведена от петрол.

 

Защо ТЕЦ Бобов Дол избра биомасата?

 

            Поради нарастващата цена на емисиите производството на електроенергия от въглища става все по-нерентабилно, което може да доведе до затваряне на тези мощности. Оползотворяването на биомаса е средство да се удължи животът на едно от най-големите енергийни предприятия в България. Да произвеждаме електроенергия или да внасяме такава – кое ще направи по-силна българската икономика? И още – готови ли сме да нарежем на скрап едно от най-големите български предприятия, в строежа на което е вложена арматура 9 пъти повече от тази за Айфеловата кула, бетон – равностойността на около 3000 апартамента, около 1000 км тръби и още толкова кабели… Готови ли сме с лека ръка да съборим най високия комин – 205 метра на балканския полуостров, да обезлюдим няколко региона…Съхранението на ТЕЦ Бобов дол е полза за собствениците му, въпрос за съхранението на българската енергетика и опазване на националното богатство.

 

Каква биомаса използва ТЕЦ Бобов Дол?

 

ТЕЦ Бобов Дол притежава разрешително за оползотворяване на различни видове биомаса. Използват се дървесина и производните дървесни продукти, като дървесен чипс и дървесни пелети, слама, оризови и слънчогледови люспи и други. Това са суровини, получени от селското стопанство.

Метод на оползотворяване в ТЕЦ Бобов Дол

 

Използва се методът на съвместно изгаряне на въглища и биомаса, което в Европа се счита за едно от най-ефективните решения за производство на енергия от биомаса.

Оползотворяването на биомаса и очистващите инсталации в ТЕЦ Бобов Дол

ТЕЦ „Бобов дол“ ЕАД има изградени всички нужни и отговарящи на Българското и европейското законодателства пречиствателни съоръжения за  изгаряне на въглища и на биомаса . ТЕЦ „Бобов дол ЕАД разшири мониторинговата система на  двете си сероочистващи инсталаци чрез Dr. Foedisch ( Germany ). 

Факти
Факти
Опасно ли е оползотворяването на биомаса за хората?

Биомасата  не е опасна за хората. Процесът на обработка и превоз е съобразен с всички изисквания на Европейския съюз. Чрез усвояване на подобно алтернативно гориво ТЕЦ Бобов Дол подобрява екологичните си параметри. Резултатът е по – чиста енергия, по – приемлива цена.