В ТЕЦ Бобов Дол ще се горят отпадъци по примера на редица развити държави

В ТЕЦ Бобов Дол ще се горят отпадъци по примера на редица развити държави в опит да отговорят на европейската политика за оползотворяване на отпадъци

В-к 24 часа/2019

По актуалната тема, отнасяща се до грижата за опазването на околната среда, която често се засяга от „зелените“ организации и стремежът на все повече дружества в държавата да отговорят на затегнатите изисквания от страна на Европейския съюз във връзка с подобряване на въздействието им върху околната среда, се свързахме с главния еколог на едно от най-големите енергийни дружества в България – ТЕЦ Бобов Дол.

Инж. Елка Зарева ни разказа за плановете на предприятието да пригоди работата си към изискванията, които законодателството налага, както и ни предложи интересни примери за успешно разработени съоръжения за оползотворяване на отпадъци в развитите държави от Европейския съюз.

Здравейте, инж. Зарева! От известно време в обществеността се разпространява информация, че ТЕЦ Бобов Дол планира да изгаря отпадъци. До какви ползи очаквате да доведе това?

Първо, държа да уточня, че нашето намерение не включва изгаряне на всякакви видове отпадъци, а само на разрешени кодове неопасни горими отпадъци и същите са включени в новото комплексно разрешително на Централата. Инвестиционното намерение на дружеството е за съвместно изгаряне на въглища, неопасни отпадъци и биомаса в съществуващата горивна инсталация за производство на електрическа енергия, без да бъде променян капацитета и утвърдената технология. Планираме, част от основното гориво (въглища) да бъде заместено с допълнителни алтернативни горива (неопасни отпадъци и „Биомаса”), като образуваните отпадъчни газове от инсталацията ще се пречистват в наличните пречиствателни съоръжения (СОИ, SNCR, електростатични и ръкавни филтри) с осигурени системи за собствен непрекъснат мониторинг. Произведеното гориво от отпадъци е с изключително високи и добри показатели и същото е добро алтернативно гориво за нашата инсталация. При направените проучвания и анализи върху термичните свойства и данните за калоричността на отпадъците може да бъде направен извод, че отпадъците са новия алтернативен източник на енергия.

Основно предимство на изгарянето на отпадъци е, че по този начин значително ще се намали количеството на нерециклируемите горими отпадъци, които се депонират на общинските депа за битови отпадъци (БО). При едно екологосъобразно управление на отпадъците и спазването на приоритетния ред на отпадъците, съгласно Закона за управление на отпадъците, депонирането е крайна мярка за тяхното обезвреждане. Алтернативното гориво и алтернативната суровина (RDF) са отпадъчни материали от индустриални производства, които не могат да бъдат рециклирани или многократно използвани, но могат да бъдат използвани в други производства, замествайки употребата на природни богатства (въглища). В България ежегодно се депонират хиляди тонове производствени неопасни отпадъци (нерециклируеми) и непрекъснато нарастващия дефицит на суровинен и енергиен ресурс, както в национален, така и в световен мащаб, също налага необходимостта от прекратяване на депонирането като метод за обезвреждане на неопасните отпадъци и търсенето на възможност за превръщането им в суровинен и енергиен ресурс и заместване при техническа и екологична възможност, каквато има нашата инсталация с конвенциалните горива /въглища и мазут/. Процесът на изгаряне на отпадъци съвместно с конвенциални горива е познат в ЕС и използването на технологията за съвместно изгаряне на отпадъци в съоръженията на дружества от вида на ТЕЦ Бобов Дол, се постигат много цели, които са включени именно в приоритетните дейности, заложени в европейското законодателство.

С внедряването на нови алтернативни горива за съвместно изгаряне с основното гориво /въглища/  дружеството ще постигне следните екологични и икономически цели:

  • Осигуряване на алтернативно гориво за производство на енергия с ниски нива на въглеродните емисии; Ограничаване на емисиите от парникови газове в резултат от редуциране използваните количества изкопаеми горива. Като се има предвид, че емитирания в дружеството СО2 е в пряка зависимост от количеството и качеството на използваните въглища, заместването на част от тях с други алтернативни горива, количествата емитирани емисии СО2 и фини прахови частици през 2019 година ще бъдат оптимизирани. Целта ни е чрез нашите усилия да осигурим нисковъглеродна и евтина енергия, както за домакинствата, така и за индустриалните предприятия.
  • Използваните биогорива ще бъдат с много добри емисионни показатели и висока калоричност;
  • Намаляване на използваните количества полезни изкопаеми горива, използвани за производство на енергия;
  • Намаляване количеството на отпадъците, подлежащи на крайно депониране и спазване на йерархията за управление на отпадъци. По-малко депонирани отпадъци на общинските депа за ТБО. Депонирането на открити площи крие множество рискове, като най-опасният от тях е от възникване и разпространение на зарази. Друг положотелен аспект е, че благодарение на намаленото количество отпадъци в местните депа се намалява съответно и таксата за депониране.

            Освен това държа да уточня отново, че използването на нови горива ще доведе до намаляване на емисиите въглероден диоксид, посредством снижаване на концентрациите на вредните емисии от горивния процес, към които се отнасят и замърсители, за които законодателството не изисква пречистване.

Държавите, членки на ЕС, са си поставили амбициозни енергийни цели, които трябва да бъдат постигнат до 2020 година, а именно – възобновяемите източници на енергия следва да съставляват 20 % от общото потребление на енергия, енергийната ефективност трябва да се увеличи с 20 % и не по-малко от 10 % от транспортните горива следва да се получават от биогорива.

За да се постигне тази цел, всяка държава членка е необходимо да увеличи собственото си производство на енергия от възобновяеми източници и биогорива. Именно в тази посока се канализират и усилията на „ТЕЦ – Бобов дол” ЕАД, за да бъдат предприети текущи и последващи действия за използване на максимално количество биогорива за сметка на установените до този момент изкопаеми такива. Трансформацията на ТЕЦ Бобов дол ЕАД в използването на нови алтернативни горива ще допринесе за прехода на България към по-чиста, енергийно-ефективна и нисковъглеродна икономика. или т.нар. „зелена” икономика. Безспорно с използването на новите алтернативни биогорива, с ниски нива на въглеродните емисии, дружеството ще постигне положителен ефект от икономическа, екологична и социално-здравна гледна точка.

Въглищните централи, каквато е и ТЕЦ Бобов дол ЕАД, са много важна част от прехода към нисковъглеродна икономика, тъй като осигуряват необходимата стабилност на мрежата, захранвана от увеличаващ се дял електрическа енергия, произвеждана от възобновяеми източници и нискоемисионни горива. Замяната на част от основното гориво /въглища/ с биогорива ще понижи значително себестойността на произведената електроенергия, както и ще понижи значително изпусканите в атмофсерния въздух вредни емисии в региона.

            Безспорно е, че проблемът с депонирането в страната е необходимо да бъде решен и то в най-кратки срокове. Кажете ни като еколог, как смятате, че това може да се случи?

            Необходимо е повече предприятия да насочат действията си в тази посока и да се обърне повече внимание към оползотворяването на отпадъците.

            При проучването, което осъществихме по време на избора на алтернативно гориво, което да внедрим в нашата производствена дейност, се запознахме с множество примери в страни от Европейския съюз, където съществуват съоръжения за изгаряне на отпадъци и създаване на енергия от преработката им. По данни на Евростат 22% от отпадъците, генерирани в членките се изгарят. Създаването на енергия от непотребни отпадъци е най-разпространеният и добре функциониращ модел за справяне с големия проблем с количеството боклук.

Освен това, за да може България да отговори на европейските изисквания в Националния план за управление на отпадъците 2014-2020 година ясно е записано, че усилията по изграждане на съоръжения за третиране на отпадъците трябва да са основен приоритет в политиката по управление на отпадъците.

В нашата страна се рециклират едва 32% от генерираните отпадъци, докато на територията на Европейския съюз се преработват над 45%.

            Според законодателството до 2020 година – 50% от отпадъците трябва да се преработват, а до 2035 година – да се достигне до 65%. По закон до 2035 година максимум 10% от генерираните отпадъци трябва да се депонират, а към момента складираме в депа цели 65% от генерираните отпадъци.

            Как планирате да се снабдявате с това гориво?

            Желанието ни е да се снабдяваме с предварително сепарирани отпадъци чрез местни фирми, както и да осъществяваме трансграничен превоз на отпадъци от ЕС при спазване на изискванията на екологичното законодателство.

Запозната ли сте дали и други държави имат практика да внасят отпадъци? На пръв поглед звучи странно да се внася точно отпадъци?

            Това е изключително разпространено в страните от Европейския съюз.

            Доколкото съм запозната Холандия внася отпадъци за над милион и половина тона ежегодно, Германия и Швеция импортират над половин милион тона на година. Страни като Дания, Белгия, Франция и Испания също внасят отпадъци, тъй като са изградили инсинератори и съоръжения за преработката и оползотворяването им.

            В Дания е внедрена в експлоатация специализирана инсталация за изгаряне на РДФ отпадъци. Съоръжението се намира в самия център на града. Правя това уточнение с цел да опровергая твърденията на различни екологични организации, че изгарянето на РДФ крие опасност за здравето на хората, които живеят или работят в близост. Във въпросното съоръжение се оползотворяват над 560 000 тона отпадъци годишно, като се произвежда 400 000 мвт/ч електрическа енергия и 1 000 000 мвт/ч топлинна енергия. Инсталацията функционира при изключително висока енергийна ефективност и отлично се вписва в екологичните изисквания.

            В Париж също работи инсталация, в която се оползотворяват битовите отпадъци на 22 района в града. Капацитетът на съоръжението е впечатляващ. На година се преработват над 1 000 000 тона отпадъци.

            Специално за Италия знам, че на територията на държавата са изградени над 40 инсинератора и ежегодно се осъществява износ от няколкостотин хиляди тона отпадъци към други страни, които притежават съоръжения за оползотворяване.

            От какви точно фирми ще се снабдявате с отпадъци от България?

В момента водим разговори с фирми с различна сфера на дейност. Обръщаме се   към различни общински и частни депа, намиращи се най-вече в района на Югозападна България. Търсим контакт с фирми, които се занимават със събиране, преработка и рециклиране на отпадъци от различен вид. Отпадъците, които се предвижда да бъдат изгаряни, се генерират основно от производствена дейност характерна за региона (шивашка, обувна, дървопреработвателна и друга лека промишленост, както и RDF гориво). Целта е да се оползотвори енергията на тази част от горимите отпадъци, които не са подходящи за рециклиране или повторно използване и към настоящия момент всички тези отпадъци се депонират на общинските депа за битови и производствени неопасни отпадъци.                                                01.01.2018г. в Кюстендилска област общинските депа за ТБО са затворени и с реализирането на инвестиционното намерение на дружеството ще се създадат благоприятни условия за партньорство между „ТЕЦ – Бобов дол” и местния бизнес за справяне с наболелия през последните години въпрос относно събирането, извозването и депонирането на неопасни отпадъци.

В ТЕЦ Бобов Дол ще се горят отпадъци по примера на редица развити държави