Чрез оползотворяването на РДФ получаваме алтернативно гориво

ТЕЦ “Бобов дол”:

Чрез оползотворяването на РДФ получаваме алтернативно гориво

Чрез употребата на този метод се намалява замърсяването на околната среда, добавя инж. Венелин Иванов

Епицентър/2019

Свързахме се с инж. Венелин Иванов, който е представител на ръководството на ТЕЦ Бобов Дол, по повод опитите на дружеството да се занимава с оползотворяване на РДФ.

– Здравейте, инж. Иванов! Минавам към основния въпрос. Вашето дружество е едно от малкото в България, което не се отказа от своите намерения за изгаряне на РДФ. Защо? Не се ли притеснявате от негативните нагласи на обществото?

– Да, не се отказахме. Ние имаме влязло в сила ново комплексно разрешително.
Готови сме да направим всичко необходимо, за да променим нагласата на хората. Считам, че липсата на информация е причината за появилите се най-различни теории на вероятностите по темата.
Отпадъците са новия алтернативен и суровинен източник на енергия, замествайки природните богатства /въглища/.

Най-важното е, че чрез използването му няма да замърсим въздуха, а напротив – ще спомогнем за подобряването му, защото ще “пресечем” практиката отпадъкът да се депонира . Всички видяхме какво се случи с отпадъците, които се съхраняваха под магистрала „Струма“. Необходимо е час по-скоро да се вземат мерки за управление на отпадъците и депонирането да бъде само крайна мярка за тяхното обезвреждане, а не както досега – единствен вариант.

Целта на дружеството е за осигуряване на суровинен и енергиен ресурс за производство на енергия с изключително добри показатели за нашите инсталации и намаляване количеството на отпадъците, подлежащи на депониране.

– Да разбирам, че Ви сте против депонирането?
– Да, депонирането крие множество рискове – самозапалване, създава предпоставки за възникване и разпространение на зарази, болести и замърсява компонентите на околната среда. Отпадъците, които се депонират трябва да бъдат сведени до минимум.

– Какви са отпадъците, които вие приемате?
– Казано накратко ние приемаме произведено гориво от отпадъци с изключително високи и добри показатели и същото е добро алтернативно гориво за нашите инсталации. Самото наименование – RDF в превод означава горими отпадъци и определя неговото предназначение. Инвестиционното намерение на дружеството е за съвместно изгаряне на въглища, неопасни отпадъци и биомаса без да да се променя капацитета на инсталацията и утвърдената технология. Внедряването на нови алтернативни горива в производството на ТЕЦ „Бобов дол” , ще доведе до намаляване на себестойността на основния продукт.

– Как гарантирате, че няма да има завишение на емисиите в атмосферния въздух?
– В централата имаме инсталация, която е оборудвана със средства за извършване на собствени непрекъснати измервания на емисиите в атмосферния въздух и водите. Всеки месец докладваме на компетентните институции. На площадката на ТЕЦ-а функционират пречиствателни съоръжения за емисиите в атмосферата, които се считат за най-добри налични техники в ЕС.

Отделно сме под постоянен контрол от Министерството на околната среда и водите /МОСВ/, Изпълнителната агенция по околна среда /ИАОС/ и РИОСВ – Перник.

– Някъде в Европа залегнал ли е този метод?
– Запознат съм с технологията на оползотворяване и изгаряне на неопасни отпадъци в почти всички развити държави от ЕС. Германия , Холандия , Австрия и Италия са страните с най-високо ниво на събиране на отпадъци , но и методът за оползотворяването на отпадъци е най-наложен. Така те успяват да намалят и количеството на депонираните отпадъци и потреблението на вносни енергийни източници – въглища, петролни продукти и природен газ.

Чрез оползотворяването на РДФ получаваме алтернативно гориво