Решение №СО-32-ЕО/2021г. на Директора на РИОСВ

Решение №СО-32-ЕО/2021г. на Директора на РИОСВ – София за преценяване на необходимостта от екологична оценка с характер да не се извършва ЕО на Подробен устройствен план /ПУП/ – План за застрояване /ПЗ/ за имот с идентификатор 55230.9.81 по КК на с.Палатово, община Дупница за промяна предназначението му за производство и пренос на електроенергия от възобновяеми енергийни източници, използващи фотоволтаични (слънчеви) системи

Изтегли PDF

Решение №СО-32-ЕО/2021г. на Директора на РИОСВ