Решение №CO-64-ЕО/2021 за Газификация на ТЕЦ Бобов дол АД

Решение №СО-64-ЕО/2021г. на Директора на РИОСВ – София за преценяване на необходимостта от екологична оценка с характер да не се извършва ЕО на Подробен устройствен план – парцеларни планове на газопроводно отклонение – високо налягане, директен – присъединителен газопровод, кабелна линия ниско напрежение, пътна връзка и подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на Автоматична газорегулираща станция /АГРС/, при прилагането на който няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

Изтегли PDF

Решение №CO-64-ЕО/2021 за Газификация на ТЕЦ Бобов дол АД