ТЕЦ Бобов Дол

ТЕЦ Бобов Дол

ТЕЦ „Бобов дол“ е топлоелектрическа централа в България. Разположена е близо до Мини Бобов дол и град Бобов дол, а адресът ѝ на управление е в село Големо село.

Централата има 3 блока с обща инсталирана мощност 630 MW, които са въведени в експлоатация през 1973-1975. Електроенергията се произвежда чрез изгаряне на лигнитни и кафяви въглища, като средното произведено количество за периода 1997-2001 е 2,3 милиона MWh. Основните доставчици на въглища са Мина Станянци, Мини Бобов дол, Мина Бели брег, Мина Чукурово (2001)

Преди около 50 години структурното развитие на топлоенергийния баланс на България поражда необходимостта от изграждане на подобна огромна за времето си електроцентрала в близост до въглищното находище от Бобовдолския минен басеин.

Проектиран от Енергопроект, под ръководството на Георги Белички, енергийният комплекс Бобов дол е обявен за пъвостепенен национален обект. За нуждите му е изграден язовир Дяково, а като допълнителни ползи са напояването на 100 хиляди декара земя и водоснабдяването на гр.Дупница.

За изграждането му  се правят около 1 300 000 куб метра  изкопи, около 800 000 куб м. земни насипи, използват се 10 000 тона бетонно желязо в стоманобетонните конструкции и 150 000 куб метра бетон. В този момент изградения комин – 200 м е най – високият на Балканите В ТЕЦ Бобов дол са изградени и  най – големите охладителните кули в страната ни.

До окончателното му завършване са употребени 66 000 тона металните конструкции – 9 пъти повече от теглото на метала, необходим за изграждането на Айфеловата кула.

За първи път в България се използва алуминиева облицовка върху изолацията, точно при строежа на централата.

На 20 август 2008 г. Агенцията по приватизация одобрява договора за продажбата на ТЕЦ“Бобов дол“ на „Консорциум Енергия МК“

От този момент започва нов етап  в развитието на ТЕЦ Бобов дол.

За по малко от 4 години след приватизацията, енергийния гигант постига третата най – добра цена в България – след АЕЦ Козлодуй и ТЕЦ 2.

Наред с това заработва и първата изградена сероочистваща инсталация в предприятието през 2012 г. Инвестицията е за близо 13 милиона лева. В ход е и изграждането на втората сероочистваща инсталация.

Сероочистваща инсталация в ТЕЦ Бобов дол е най-мащабният сред успешно реализираните проекти за изграждане на сероочистка, приключил в средата на 2012 г.,

Целта на реализацията е намаляването на показателите на вредни емисии от прах и серен диоксид в атмосферата. Монтираната хоризонтална сероочистваща инсталация гарантира намаляване концентрацията на сяра от 200 гр/м3 до 126, а запрашеността достига до стойности от 4,5 микрограма, при норми от 30 преди пускането й в експлоатация. Като част от инсталацията е монтиран и нов 80-метров метален комин, който работи по т. нар. мокър способ.

Важен елемент в сероочистката е използваната нова технология на дюзите на фирма Lechler. „Тя е развита, за да помогне на централите да постигнат по-високи нива на очистка с минимални модификации и капиталовложения”, коментира инж. Емил Панчев, инженер продажби в отдел Помпи и дюзи на Хенлих, представител на Lechler за страната.

„Патентованите дюзи TwinAbsorb на фирма Lechler са монтирани с цел намаляване или отстраняване на проблемите, които те срещат.

Сред тях са: необходимост от увеличена очистка на SO2; завихряне на газа; скъпи добавки за покриване на изискванията към емисиите; промъкване на газа покрай стените на съда; ерозия на стените, причинена от единичните дюзи с куха конусна струя. Всяка дюза има две независими разпръскващи камери с противоположна посока на завъртане, което води до елиминиране възможността от завихряне на димния газ покрай стените”, допълва инж. Панчев.

Втората сероочистваща инсталация получава разрешение за работа през 2015 година.

През 2019 година се планира, а в началото на 2020 година вече е факт и нова газанализаторна станция, която ще извършва собствени непрекъснати измервания на газовете след една от сероочистките на централата.

Газанализаторната станция е производство на немската компания Dr. Feodisch и отговаря на всички изисквания на законодателството и екологичните норми. Процесът е съгласуван с Министерство на околната среда и водите, както и с РИОСВ, с оглед изпълнението на нормативните изисквания ТЕЦ „Бобов дол“.

С пускането в експлоатация на тази станция, ТЕЦ „Бобов дол“ прави поредната стъпка за опазване на чистотата на въздуха.

ТЕЦ Бобов Дол